Bezwaar en bezwaarschrift

Niet eens met een beschikking van het bestuursorgaan? Maak bezwaar!

Tegen een beslissing van de gemeente, SVB en/of het UWV kunt u bezwaar maken. U maakt bezwaar door een brief op te sturen aan de instantie (UWV, gemeente DUO of SVB) die de beslissing heeft genomen. Deze brief wordt bezwaarschrift genoemd.

Wat moet er in een bezwaarschrift staan?

In de brief of het bezwaarschrift UWV zet of noemt u:

  • Uw naam en uw (post)adres;
  • U noemt de beschikking waar u het niet eens bent. Het is vaak handig om een kopie van de beschikking mee te sturen;
  • Waarom u het niet met die beslissing eens bent
  • De datum van de dag dat u het bezwaarschrift schrijft (de dagtekening), en
  • Uw handtekening.

Een standaard bezwaarschrift treft u hier aan: bezwaarschrift- voorbeeld:invul.    

Bezwaartermijn

Let op u moet het bezwaarschrift op tijd indienen. De bezwaartermijn duurt bijna altijd zes (6) weken en start meestal een dag na de dagtekening van de beschikking. Soms is er een zeer korte bezwaartermijn. In de Ziektewet bijvoorbeeld kan een termijn van maximaal twee (2) weken gelden    

Hoe verloopt een bezwaarprocedure?

Als het bezwaarschrift op tijd is ingediend en aan alle bovengenoemde eisen wordt voldaan, wordt het bezwaarschrift in behandeling genomen. Vaak krijgt u de mogelijkheid het bezwaarschrift nog toe te lichten. Soms gebeurt dit bij een ambtenaar. Andere keren wordt u uitgenodigd door een bezwaarschiftencommissie. Dit hangt vaak af hoe de bezwaarschriftenprocedure is ingericht. Meer over WIA bezwaar en Wmo bezwaar.

Beslissing op bezwaar

Uiteindelijk zal het bestuursorgaan u een eindbrief sturen waarin zij u mededelen wat zij van uw bezwaarschrift vonden en als u gelijk krijgt wat er aan gaan doen. Dit wordt de beslissing op bezwaar genoemd. Er kunnen drie verschillende beslissingen worden genomen.

  • Ten eerste kan het bezwaarschrift gegrond worden verklaard. Dat betekent dat u gedeeltelijk of volledig gelijk krijgt en dat de overheid opnieuw een beslissing zal nemen. De nieuwe beslissing hoort ook in de beslissing op bezwaar te worden genomend;
  • Ten tweede kan het bezwaarschrift ongegrond worden verklaard. U hebt dan niet gelijk gekregen en de beschikking waartegen u bezwaar hebt ingediend verandert niet.
  • Ten derde kan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk worden verklaard. Het bestuursorgaan is dan van mening dat u niet aan de zogenoemde formaliteiten heeft voldaan. Vaak is dit omdat het bezwaarschrift niet op tijd is ingediend.

Hoe lang duurt de behandeling van een bezwaarschrift?

Dat hangt van de wetgeving af en het hangt af of de bezwaarprocedure met of zonder bezwaarschriftencommissie plaatsvindt. Vaak stuurt het bestuursorgaan u een ontvangstbevestiging waarin zij ook de wettelijke termijn noemen, waarbinnen zij het bezwaarschrift afhandelen. In de regel heeft het bestuursorgaan 6 weken vanaf het einde van de bezwaartermijn om de beslissing op bezwaar te nemen, met éénmalig de mogelijkheid tot verlenging van 6 weken. Anderzijds in uitzonderingsgevallen heeft een bestuursorgaan bijna een half jaar (bezwaarprocedure bij WIA).

Contact

Bezoekadres:

IJsselkade 8, Zutphen

(tijdelijke spreekuur- lokatie: Platinaweg 25- Den Haag,

Postadres: Postbus 207, 7200 AE Zutphen

M: +31(0)6 12 90 69 83 T: +31(0)70 217 13 76 F: +31(0)70 217 13 77 E: info@noorlanderadvocatuur.nl

WhatsAapp
Stuur via WhatsApp